Partner
Panel

Regulamin

1. Definicje

1.1 Regulamin - jest to pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów etc. normujących zachowanie się podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu (którego często ów regulamin jest dziełem).

1.2 LRCenter.pl - Katalog internetowy dla firm, zlokalizowany jest pod adresem http://www.lrcenter.pl.

1.3 Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

1.4 Użytkownik - oznacza każdą osobę i/lub Firmę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Katalogu.

1.5 Baza Danych - oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, pod nazwą „LRCenter.pl”, do którego prawa wyłączne przysługują właścicielowi domeny http://www.lrcenter.pl .

1.6 Katalog (serwis, portal internetowy) - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez właściciela domeny http://www.lrcenter.pl i/lub jego kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym http://www.lrcenter.pl lub innym wskazanym przez właściciela domeny http://www.lrcenter.pl .

1.7 Wyszukiwarka - oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa wyłącznie przysługują właścicielowi domeny http://www.lrcenter.pl i/lub jego kontrahentom.

1.8 Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

1.9 Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach;
Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

1.10 Wpis - nieodpłatna forma promocji Użytkownika.

2. Ogólne postanowienia

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Użytkowników w Katalogu LRCenter.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

2.2 Zarejestrowanie Użytkownika w Katalogu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://www.lrcenter.pl/### oraz uzupełnienia danych po zalogowaniu. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.3 Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zgłaszając Firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.

2.4 Jeżeli w trakcie korzystania z usług Katalogu dane (adresowe, osobowe lub inne) użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

2.5 Aktualizacji danych dokonuje sam Użytkownik po zalogowaniu się na konto.

2.6 Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Katalogu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Katalogowi LRCenter.pl.

2.7 Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Użytkownika do wprowadzonych do bazy LRCenter.pl danych.

2.8 Wszystkie przekazane przez Użytkownika do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. użytkownik zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w LRCenter.pl na stronach partnerskich LRCenter.pl. Publikacja informacji o Użytkowniku na stronach partnerskich LRCenter.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Użytkownika.

2.9 Użytkownik oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do LRCenter.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Katalogowi LRCenter.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Katalog LRCenter.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

2.10 Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na edycję przez LRCenter.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do Katalogu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Katalogu.

2.11 Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. LRCenter.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach Katalogu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji nie spełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.

2.12 Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach Katalogu LRCenter.pl, w katalogach, portalach, serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich LRCenter.pl.

2.13 Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez LRCenter.pl w dowolnym miejscu Katalogu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z LRCenter.pl.

2.14 Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez właściciela domeny http://www.lrcenter.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Warunki techniczne

3.1 W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Katalogu wymagane jest:
- połączenie z siecią Internet.
- przeglądarka internetowa, np. Mozilla Firefox lub Google Chrome.

4. Odpowiedzialność za korzystanie z Katalogu

4.1 Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Katalogu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Katalogu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Katalogu.

4.2 Użytkownik rejestrując się w Katalogu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

4.3 Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w Katalogu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

4.4 W sytuacji, gdy Katalog LRCenter.pl uzyska informację o naruszeniu przez Użytkownika postanowień punktów powyższych, LRCenter.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4.5 Zabrania się dodawania Firmy do nieodpowiedniego działu Katalogu niezwiązanego z profilem jej działalności. LRCenter.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.

4.6 Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Użytkownikiem i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z Katalogu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkownika.

4.7 Zabrania się zamieszczania przez Użytkownika adresów WWW i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami,  należącymi do właściciela domeny http://www.lrcenter.pl lub Użytkownika. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym LRCenter.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika.
 
4.8 Zamieszczenie adresu WWW lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w formularzu danych firmy.

4.9 LRCenter.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w Katalogu przez klientów Użytkownika. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału LRCenter.pl.  Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

4.10 LRCenter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału LRCenter.pl.

4.11 LRCenter.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w  zdaniu 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Użytkownika oraz odmowy wykonania usług.

4.12 LRCenter.pl zastrzega, że korzystanie z Katalogu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez LRCenter.pl.

4.13 LRCenter.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem, a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia strony zainteresowne rozwiązują między sobą bez angażowania LRCenter.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

4.14 LRCenter.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Katalogu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

4.15 Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Katalogu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę LRCenter.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Katalogu lub dobre imię właściciela domeny http://www.lrcenter.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, LRCenter.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

4.16 Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

4.17 LRCenter.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych.

4.18 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1 LRCenter.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Katalogu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

5.2 LRCenter.pl informuje, że jej Katalog zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Katalogu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

5.3 Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Katalogu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz LRCenter.pl opatrzone znakiem "© 2014 LRCenter.pl - wszystkie prawa zastrzeżone", a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not copyright, rozpowszechniane w Internecie przez LRCenter.pl na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów, w tym umów licencyjnych.

5.4 Użytkownik Katalogu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody LRCenter.pl lub innego podmiotu uprawnionego.

5.5 Użytkownik zapewnia, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Katalogu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

5.6 Użytkownik poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Katalogu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a LRCenter.pl gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

6. Rejestracja i wypowiedzenie

6.1 Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wypełnienie formularz o którym była mowa w punkcie 2.2.

6.2 Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora prezentacja nie będzie wyświetlana. Zmiany danych podstawowych Firmy podlegają każdorazowej weryfikacji.

6.3 Dodanie Użytkownika do Katalogu jest bezpłatne, odbywa się na czas nieokreślony.

6.4 Wypowiedzenie odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres lrcenterpl@gmail.com. W przypadku nie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dostarczenia wiadomości, rezygnację należy złożyć drogą telefoniczną: +48 507025600

7. Reklama i akcje promocyjne

7.1 LRCenter.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz do zamieszczania różnego rodzaju reklam w Katalogu.

8. Reklamacje

8.1 Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (lrcenterpl@gmail.com)
8.2 Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez LRCenter.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

8.3 LRCenter.pl. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z LRCenter.pl.

9. Postanowienia końcowe

9.1 LRCenter.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji w całości lub w części niniejszego dokumentu. Korzystanie przez Użytkownika z Katalogu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

9.2 LRCenter.pl oraz Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Katalogu.

9.3 Wszelkie zapytania lub wątpliwości dotyczące Katalogu powinny być kierowane pod adres: lrcenterpl@gmail.com.

9.4 Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Regulamin obowiązuje od dnia: 19.11.2014

Tak pokrótce: O firmie LR Health & Beauty